Regulamin , Prawa autorskie, Zasady korzystania  i prowadzenia Blogów w serwisie SportoweBlogi.pl

 

§1 Definicje


1. Serwis - Oznacza portal znajdujący się pod adresem internetowym www.SportoweBlogi.pl i SportoweBlogi.pl, oraz każdej podstrony tego portalu, włączając w to jego zasoby wymienione w §1.2.

2. Zasoby - Oznaczają różnego typu informacje, takie jak, aktualności, zdjęcia, komentarze, opinie, interpretacje, części graficzne portalu w tym logo, typografię i interfejs oraz wszelkiego rodzaju skrypty wykorzystywane do prawidłowego działania Serwisu.

3a. Rejestracja - Dobrowolne podanie danych osobowych, przez osobę fizyczną, wymienionych w §1.5. Niezbędnych do uzyskania dostępu do całości Serwisu i wszystkich usług świadczonych przez Serwis. Rejestracja kończy się akceptacją linku i automatycznym założeniem konta.

3b. Logowanie - Wykorzystanie osobistego konta, założonego w Serwisie w trakcie Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do opcji zablokowanych i wymagających Rejestracji.

4. Blogi - kategorie dodane przez Autorów, w których Autorzy mogą dodawać własne wpisy, artykuły, newsy, dotyczące klubów sportowych lub sportowców.

5. Gość - Osoba fizyczna nie Zarejestrowana lub nie Zalogowana w Serwisie, posiadająca ograniczone uprawnienia do korzystania z Serwisu, i wykorzystująca Serwis jedynie do celów informacyjnych.

6. Użytkownik - Każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym osoba będąca Autorem, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

7. Autor - Każdy Użytkownik Serwisu, który posiada Konto Autora, niezbędne do umieszczania Zasobów w Serwisie.

8. Administrator, Moderator - Zarządca Serwisu posiadający prawo do zmiany Zasobów Serwisu.

9. Login - Ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający identyfikację Użytkownika.

10. Dane osobowe - Zgromadzone w Serwisie przez Właściciela w ramach Rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, przetwarzane przez Właściciela w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym.

11. Konto - Indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła.

11. Regulamin - Niniejszy Regulamin.

12. Regulamin specjalny - Regulamin stworzony na potrzeby akcji promocyjnej organizowanej w ramach Serwisu.

13. Umowa - Świadczenia Właściciela polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Autorom przestrzeni do prezentacji artykułów, oraz możliwość udostępniania miejsca w artykułach dla reklam GoogleAdsense, dodanych przez autorów.

14. Właściciel  - Właścicielem serwisu jest firma „RAPIK” Kamil Pytka, z siedzibą w Niemgłowy 9, 96-214 Cielądz, NIP 8351562348, REGON 101663343, zwanej dalej „Właścicielem serwisu

§2. Postanowienia ogólne


1. Serwis jest platformą informacyjną umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących informacji o wydarzeniach ze sportu lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych i sportowców. Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania Użytkowników, w szczególności za jakość, terminowość oraz zgodność z prawem dostarczanych przez Użytkowników Zasobów.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela mieszczącej się w Niemgłowach 9, 96-214 Cielądz oraz na stronie internetowej www.sportoweblogi.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Właściciela oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.

4. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

5. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

§3. Warunki korzystania z Serwisu


1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika:

a) połączeniem z siecią internet,

b) posiadaniem odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci internet,

c) posiadaniem aktywnego konta poczty e-mail,

d) posiadaniem przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

3. Wszelkie Zasoby zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie są jawne i mogą być podane do publicznej wiadomości w ramach Serwisu.

4. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn.zm.).

5. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, Zasobów i znaków towarowych należą do Właściciela, Autora lub Osób Trzecich, które udzieliły Właścicielowi lub Autorowi praw do takich informacji lub Zasobów.

6. Z chwilą zamieszczenia przez Autora w Serwisie Zasobów podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Autor udziela Właścicielowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Bloga prowadzonego przez tegoż Autora - poprzez publiczne udostępnianie ww. Zasobów w Serwisie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

7. Goście, Użytkownicy oraz Autorzy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzenie Zasobami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, Autora lub innej osoby uprawnionej.

8. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Właściciela z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie Zasobów, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Właściciela przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Właściciela, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Właściciela do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Właścicielowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Właścicielowi wszelkie koszty, jakie Właściciel poniesie, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.

9. Ponadto, jeśli korzystanie przez Właściciela z przedmiotu prawa własności intelektualnej zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Osoby Trzeciej lub innego Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy powództwo może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

a) uzyskać dla Właściciela prawo dalszego korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej,

b) zmodyfikować przedmiot tego prawa tak, aby był on wolny od wad i roszczeń Osób Trzecich lub innego Użytkownika.

10. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Zasoby, własny wizerunek, imię i nazwisko/firmę oraz login wyraża zgodę na wgląd w te Zasoby i dane przez innych Gości, Użytkowników, Właściciela oraz Osoby Trzecie w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

11. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z Zasobami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i pokazywania Zasobów we własnym zakresie.

12. Właściciel ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

§4. Działania niedozwolone


1. W ramach Serwisu niedozwolone jest:

a) korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bądź zmierzający do naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu,

b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

c) zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, wulgarnych, erotycznych oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,

d) umieszczanie Zasobów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

e) wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

f) naruszanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Właścicielowi, Użytkownikom lub Osobom Trzecim,

g) podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

h) zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,

i) kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela,

j) automatyczne pobranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów.

2. Właściciel zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Profilu Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

3. Serwis zastrzega sobie prawo usunięcia konta i/lub zablokowania możliwości korzystania z Serwisu Użytkownikom i Autorom na podstawie rekomendacji wydanych przez:

a) The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department;

b) Unię Europejską (Consolidated list of EU financial sanctions) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf

§5. Rejestracja


1. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta w Serwisie.

2. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.sportoweblogi.pl.

3. Rejestracja oraz założenie Konta, jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

4. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) login,
c) hasło (składające się minimum z 8 znaków, w tym z minimum 1-cyfry, 1-ego znaku specjalnego i 1-wielkiej litery),
d) adres e-mail.

5. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Właściciel zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Właściciel zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu. Wzór oświadczenia woli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Formularz Rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. Nieuzupełnienie pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta oraz odmową świadczenia Usług.

7. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia rejestracji należy kliknąć w link znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.

8. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail podany podczas rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego konsumentem prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).

9. Użytkownik korzystając z Serwisu może posługiwać się Loginem, który podał podczas Rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

10. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

11. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

12. Pracownicy Serwisu każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji Dane Osobowe. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13. Użytkownik nie może udostępniać danych pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub Osobę Trzecią danych pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Właściciela.

14. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz w innym celu prawnie dopuszczalnym.

15. Dokonując Rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Właściciela na podany podczas Rejestracji adres e-mail, informacji handlowej dotyczącej Serwisu lub innego portalu/serwisu internetowego prowadzonego przez Właściciela lub podmioty z nim współpracujące, w szczególności elektronicznego „newslettera”. Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.

16. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Właściciel może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

§6. Warunki i zasady świadczenia Usług


1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy zawieranej przez Właściciela z Użytkownikiem.

2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w §5 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Właściciela w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa i niniejszym Regulaminie.

3. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika i Autora, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz umieszczanie artykułów na Blogu, są bezpłatne.

4. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Autora z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

5. Autor zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanym za pośrednictwem Serwisu miejsc reklamowych, świadczeniem Usług oraz Usług Dodatkowych przez Właściciela.

6. Autor może umieścić w publikowanym przez siebie artykule własny kod reklamy GoogleAdsense jeżeli:

- przestrzega warunków korzystania z usługi GoogleAdsense znajdujących się na stronie https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=pl&gsessionid=xTI_4WhcJrmlm5gkp0aIDGv9y4ih4hsP

- po opublikowaniu 10-ciu artykułów, w kolejnych artykułach Autor może umieścić 1 kod własnej reklamy GoogleAdsense

- po opublikowaniu 45-ciu artykułów, w kolejnych artykułach Autor może umieścić 2 kody własnej reklamy GoogleAdsense

- po opublikowaniu 75-ciu artykułów, w kolejnych artykułach Autor może umieścić 3 kody własnej reklamy GoogleAdsense

7. W przypadku notorycznego łamania §6.6 Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu i jego Zasobów Autorowi douczającemu się niniejszego przewinienia.

8. Właściciel ma prawo odstąpić od wymogów określonych w punkcie §6.6 niniejszego Regulaminu, wobec Autora, o czym Autor zostanie poinformowany drogą e-mailową.

9. Właściciel ma prawo zamienić reklamę Autora na własną, bez podania przyczyny. W przypadku zmiany reklamy Autorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 55% uzyskanego dochodu z tytułu sprzedaży danego miejsca reklamowego przez Właściciela

§7. Rozwiązanie Umowy


1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, o ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

2. Właściciel może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Właściciel, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. W przypadku Autora skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Autora.

4. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu. Usunięcie Konta nie uniemożliwia zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 11 Regulaminu.

5. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zd. 3 okres wypowiedzenia.

6. Użytkownik ma prawo zażądać od Właściciela usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać Właścicielowi na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ustęp 5 stosuje się odpowiednio.

7. Właściciel ma obowiązek na żądanie Użytkownika usunąć Konto. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 3.

8. Właściciel zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Autorem (usunięcie Konta Autora), w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Autora w okresie minimum 6 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Autora za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Autora, z przyczyn, o których mowa powyżej, Właściciel przesyła Autorowi na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Autora o konieczności rozliczenia Konta Autora do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Autorowi.

9. Właściciel cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, jeżeli Autor w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Autora.

10. Właściciel może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Właściciel oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto. Do rozliczenia Konta stosuje się odpowiednio §12 ust. 5 Regulaminu.

11. Właściciel może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Właściciela lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

12. Właściciel zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.

13. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu. Do rozwiązania Umowy w sposób wskazany w zdaniu powyżej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§8. Zasady działania Konta Autora


1. W dowolnym czasie Użytkownik może zdecydować o zmianie charakteru Konta na Konto Autora. W tym celu w ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownik tworzy indywidualny Profil Autora oraz przesyła Właścicielowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany lub w ramach mechanizmu akceptacji dostępnego w Serwisie.

2. Zmiana charakteru Konta wymaga podania danych niezbędnych do realizacji Usług przez Właściciela Serwisu, oraz uzupełnienia przez Użytkownika indywidualnego profilu o własne portfolio, tj. wskazanie m.in.:

a) zdjęcie profilowe,

b) Tytułu bloga w formie „Nazwa klubu – strona oficjalna/nieoficjalna”,

c) krótka notatka o sobie,

d) adres strony internetowej ,

e) adres profilu klubowego na facebooku,

f) opis SEO.

3. Profil Autora każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez pracowników lub Właściciela pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Właściciel weryfikuje:

a) zgodność podanych danych w profilu Autora,

b) czy działania Autora nie naruszają zasad Regulaminu,

c) czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049).

4. Właściciel może odmówić publikacji Profilu Autora bez podania przyczyn.

5. Właściciel, w ciągu 2 dni roboczych od przesłania przez Użytkownika zgłoszenia dokonuje weryfikacji, badając czy Użytkownik spełnia warunki niezbędne do zmiany charakteru Konta.

6. Jeżeli Właściciel uzna, że Użytkownik spełnia warunki zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 2-4, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia procesu weryfikacji Właściciel dokona zmiany Konta Użytkownika na Konto Autora, jednocześnie przesyłając wiadomość z potwierdzeniem dokonanej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

7. Właściciel może odmówić dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, w szczególności jeżeli:

a) Użytkownik nie wypełni prawidłowo Profilu Autora

b) Użytkownik nie złoży wymaganych przez Właściciela oświadczeń w zakresie przysługujących mu praw autorskich

c) uzna, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi osobistych i majątkowych praw autorskich do Zasobów, które Użytkownik zamierza umieścić w Serwisie

d) uzna, że Profil Autora zawiera treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, których Użytkownik nie spełnia

e) uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),

f) obowiązek taki będzie wynikał z rekomendacji The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department lub rekomendacji Unii Europejskiej (Consolidated list of EU financial sanctions) http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/Restrictive_measures-2017-08-04-clean_en.pdf

8. W przypadku odmowy dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 Konto Użytkownika działa na dotychczasowych zasadach. Na odmowę zmiany charakteru Konta, o której mowa w ust. 1 Użytkownikowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

9. Od dnia dokonania przez Właściciela zmiany Konta na Konto Autora, Użytkownikowi przysługuje status Autora oraz funkcjonalności przypisane do Konta Autora, w szczególności możliwość tworzenia i publikowania artykułów, oraz umieszczania reklam zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.

10. Publikacja Zasobów może nastąpić poprzez dodanie do Konta Autora określonych plików, hiperłączy oraz odsyłaczy do stron internetowych Autora.

11. Autor każdorazowo publikując Zasoby, w szczególności artykuły i zdjęcia, składa oświadczenie dotyczące zakresu praw autorskich przysługujących mu do publikowanych Zasobów. Odmowa złożenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości opublikowania Zasobów.

12. Autor jest uprawniony do zmiany, aktualizowania, edytowania, przerabiania bądź uzupełniania Zasobów zamieszczonych przez niego w Serwisie.

13. W przypadku zamiaru zawieszenia lub likwidacji Konta Autora, Autor jest zobowiązany poinformować o tym Właściciela, przynajmniej na miesiąc przed planowanym zawieszeniem/likwidacją, przesyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. pisemną informację o przyczynach zawieszenia/likwidacji, dniu planowanego zawieszenia/likwidacji Konta Autora.

14. Autor przynajmniej na miesiąc przed zamiarem wznowienia funkcjonowania Konta Autora, powiadamia o tym Właściciela, przesyłając pisemną informację na adres e-mail: kontakt(at)sportoweblogi.pl.

15. Zasoby opublikowane przez Autora w Serwisie nie mogą naruszać praw innych Użytkowników lub Osób Trzecich, wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

16. Właściciel, nie odpowiada za naruszenie przez Autora praw własności intelektualnej, o których mowa w ust. 11 powyżej, w tym za roszczenia innych Użytkowników lub Osób Trzecich, którym takie prawa przysługują.

17. Właściciel zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania w charakterze reklamowym lub marketingowym Zasobów opublikowanych przez Autora w Serwisie.

18. Właściciel zastrzega możliwość zawieszenia w każdym czasie funkcjonowania Konta Autora, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 7.

§9. Zasady publikacji na Blogu


1.Zasady publikowania - Możliwość publikowania na Blogu, otrzymuje każdy Autor, który posiada w Serwisie w pełni uzupełniony profil.

2. Przed rozpoczęciem publikacji Autor zakłada własnych Blog klubowy, który powinien spełniać następujące warunki:

a) Blog powinien zawierać:

- Tytuł - równoznaczny z nazwą klubu np. Olimpia Gdańsk

- Avatar - równoznaczny z emblematem/logiem/herbem klubu

- Krótki opis dotyczący klubu

b) Klub dla którego wiodącą dyscypliną jest Piłka Nożna może prowadzić blog, jeżeli:

- Drużyna seniorska występuje w IV lidze lub klasach niższych

c) Kluby dla których wiodąca dyscyplina jest inna niż Piłka Nożna mogą prowadzić Blog jeżeli:

- Nie występuję w następujących rozgrywkach: PlusLiga, Liga Siatkówki Kobiet (Siatkówka), EBL, EBLK (Koszykówka), PGNiG Superliga (Piłka Ręczna), Speedway Ekstraliga (Żużel)

d) Blog klubowy musi być monotematyczny, tzn. nie można publikować na nim artykułów nie związanych z tematyką klubu, którego dotyczy.

4. Autor zobowiązuje się do regularnego publikowania na Blogu przynajmniej 1 artykuł tygodniowo.

5. Każdy artykuł dodany na Blogu powinien spełniać poniższe warunki. 

- nie może być krótszy niż 2000 znaków bez spacji (około 2/3 strony A4)

- artykuł powinien posiadać co najmniej 2 nagłówki H2

- artykuł powinien zawierać zdjęcie opisujące jego charakter (np. zdjęcie z opisywanego wydarzenia sportowego, meczu)

- zdjęcia dodane do artykułu musi mieć zachowane proporcje 2:1 i powinno mieć wymiary nie mniejsze niż 900x450px i nie większe niż 1800x900px

- artykuł powinien zawierać min. 4 miniatury w odpowiednich proporcjach

- powinien być unikalny, nie może być kopią artykułu z innego serwisu, bloga.

- Autor posiada prawa autorskie do publikacji wybranego artykułu

- zdjęcia użyte w artykule powinni być odpowiednio podpisane według wytycznych umieszczonych w zakładce Instrukcja

- artykuł umieszczony na Blogu, powinien być napisany poprawną polszczyzną, ze szczególnym uwzględnieniem zasad polskiej gramatyki i ortografii. Artykuły niepoprawne gramatycznie lub zawierające rażące błędy ortograficzne, będą wyłączane z publikacji i przekazywane Autorowi do poprawienia.

3. Wszystkie Zasoby, a w szczególności artykuły umieszczane przez Autora na Blogu, podlegają moderacji i zostaną opublikowane w ciągu 24 godzin od przekazania do moderacji.

§10. Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność


1. Celem Właściciela jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług/Usług Dodatkowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług/Usług Dodatkowych oferowanych w Serwisie, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez Właściciela.

2. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Właściciela zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

3. Podanie jakichkolwiek Danych Osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Właściciela Danych Osobowych oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do założenia Konta oraz świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.

4. Zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie jego profilu w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych.

5. Właściciel jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług oraz Usług Dodatkowych, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Zasobów na prowadzonych Blogach.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, Zasobów, oraz przesyłane przez Użytkownika wiadomości.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników mogące naruszać prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych j. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).

8. Właściciel, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Właściciel nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie.

9. Właściciel, o ile będzie to możliwe zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Użytkownika oraz Autora o planowanych przerwach bądź zakłóceniach w działaniu Serwisu, o których mowa w ust. 12 powyżej, a które mogą spowodować przerwy w pracy Serwisu.

10. Właściciel udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

§11. Reklamacje


1. Użytkownik oraz Autor jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług oraz Usług Dodatkowych, świadczonych przez Właściciela.

2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Właściciela na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź,

b) oznaczenie Użytkownika/Autora składającego reklamacje,

c) wskazanie reklamowanej Usługi lub Usługi Dodatkowej,

d) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika/Autora o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 3 nie będzie rozpatrywana przez Właściciela.

6. Właściciel pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym celu Właściciel może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową, pod rygorem zastosowania § 14 ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Właściciela.

8. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

9. W przypadku, gdy rozpatrzenie Reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności bądź uzyskania dodatkowych informacji, Właściciel może przedłużyć termin rozpatrzenia Reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika/Autora wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.

10. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Właściciel udzieli Użytkownikowi/Autorowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu.

§12. Zmiany Regulaminu


1. Właściciel uprawniony jest do dokonania jednostronnej zmiany, w całości lub w części postanowień Regulaminu, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian.

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Właściciel poinformuje Użytkowników na 14 dni przed zmianą o jego zmienionej treści. Doręczenie nowego Regulaminu odbywać się będzie poprzez jego opublikowanie w Serwisie, wraz z podaniem informacji o możliwości oraz sposobie odrzucenia przez Użytkownika zmian Regulaminu w terminie 14 dni od jego opublikowania.

3. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian w Regulaminie w sposób określony w Serwisie, uznaje się, że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje. Zmiany te wiążą Użytkownika od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu. Do upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik jest zobowiązany stosować Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.

4. Odrzucenie przez Użytkownika zmian Regulaminu powoduje rozwiązanie Umowy i usunięcie konta Użytkownika z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

§13. Akcje specjalne


1. Właściciel może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych, które zostaną oznaczone w Serwisie jako Akcja Specjalna oraz wyróżnione jej logiem.

2. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu.

4. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Autora lub Zasobów.

5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed przystąpieniem do udziału w Akcji Specjalnej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny.

6. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

7. Akcje Specjalne mogą być organizowane przez Właściciela przy współpracy Osób Trzecich.

§14. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Właściciela Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 498). Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela. Właściwość sądu, o której mowa w zdaniu powyżej nie dotyczy konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

8. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.